Hướng dẫn cách đi tới trường Tokyo Cocoro

Từ ga KamiItabashi

Từ ga KamiItabashi ra bằng cửa Bắc

1 – Khoảng 10 phút
2 – Khoảng 9 phút
3 – Khoảng 8 phút
4 – Khoảng 6 phút
5 – Khoảng 2 phút
6 – Khoảng 1 phút
Đến nơi

Đi từ ga Tokiwadai

Từ ga Tokiwadai ra bằng cửa Bắc

1 – Khoảng 10 phút
2 – Khoảng 9 phút
3 – Khoảng 6 phút
4 – Khoảng 2 phút
5 – Khoảng 1 phút
Đến nơi