Ứng dụng

Đơn xin

Ngắn hạn
Ứng dụng
Yêu cầu tuyển sinh (gồm 7 nước)

Hướng dẫn ứng dụng A

Quy định được áp dụng với các thí sinh thuộc các quốc gia: Sri Lanka, Trung Quốc, Nepal, Bangladesh, Việt Nam, Mianma, Mông Cổ. Ngoài các nước trên, các thí sinh thuộc các quốc gia khác mời tìm hiểu về [Yêu cầu tuyển sinh B] để biết thêm chi tiết.
Yêu cầu tuyển sinh (gồm 7 nước)
Giấy tờ cần thiết - Yêu cầu tuyển sinh B - Nội dung khác

Hướng dẫn ứng dụng B

Quy định được áp dụng với các thí sinh thuộc các quốc gia: Sri Lanka, Trung Quốc, Nepal, Bangladesh, Việt Nam, Mianma, Mông Cổ. Ngoài các nước trên, các thí sinh thuộc các quốc gia khác mời tìm hiểu về [Yêu cầu tuyển sinh B] để biết thêm chi tiết.
Giấy tờ cần thiết - Yêu cầu tuyển sinh B - Nội dung khác